Projekt ustawy dotyczący nauczania historii w szkołach

Szanowni Państwo

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przedstawił projekt ustawy dotyczący nauczania historii w szkołach – zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu wraz z uzasadnieniem, które zamieszczamy poniżej.

Projekt ustawy dotyczący nauczania historii w szkołach złożony przez Klub Parlamentarny PiS 13 kwietnia 2012 roku.  

Projekt otrzymał już numer druku sejmowego – 411 i został skierowany do prac w komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Projekt

Ustawa

z dnia……………..2012r.

o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1.

Uznając wyjątkowe znaczenie nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową oraz za przyszłość Państwa Polskiego, a także dla zachowania niepodległości i suwerenności przez Rzeczypospolitą Polską, stanowi się co następuje:

Art. 1

Nauczanie historii jest obowiązkowe przez cały okres nauki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną.

Art. 2

Na każdym etapie edukacyjnym szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom pełny kurs historii Polski i historii powszechnej jako osobny przedmiot – historia.

Art. 3

Nauczanie historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub w innych formach nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu.

Art. 4

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  1. po art. 13 dodaje się art. 131-132 w brzmieniu:

„art. 131. Gimnazjumi szkoła ponadgimnazjalna zapewnia wszystkim uczniom nauczanie historii, jako odrębnego przedmiotu obejmującego pełny kurs historii Polski i historii powszechnej , przez cały okres nauczania w danej szkole.

Art. 132. Wymiar zajęć z historii, jako odrębnego przedmiotu, przewidziany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie powinien być mniejszy niż 180 godzin na każdym etapie edukacyjnym. Do wymiaru tego nie wlicza się godzin wchodzących w skład bloków programowych lub innych form nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu, nawet jeżeli obejmują one także zagadnienia dotyczące historii Polski lub historii powszechnej .”

  1. w art. 22 w ust. 2:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podstawy programowe:

a) wychowania przedszkolnego,

b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych

etapów kształcenia i typów szkół, przy czym przy określaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, uwzględniając także konieczność zapewnienia integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym przez cały okres nauczania w danym typie szkoły, a także wymogi określone w ustawie o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.;”,

Art. 5

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 17 lit. a pierwsze tiret skreśla się.

Art. 6

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4 zostaną dostosowane do wymogów niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2012 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy od roku szkolnego 2012/2013. Po dniu 31 sierpnia 2012 r. nie stosuje się przepisów wykonawczych nie przewidujących nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego na każdym etapie edukacyjnym w ilości godzin nie mniejszej niż określona w art. 132 ustawy, o której mowa w art. 4.

Art. 7

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym ma zastosowanie do nauczania historii począwszy od roku szkolnego 2012/2013, rozpoczynającego się 1 września 2012r.

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy projektu wyrażają przekonanie o wyjątkowym znaczeniu nauczania historii dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową. Historia nie jest zwykłym przedmiotem, stanowi rdzeń edukacji patriotycznej, kształtuje umiejętność formułowania samodzielnych sądów i buduje postawy czynnej odpowiedzialności za kształt życia publicznego.

Za koniecznością regulacji ustawowej przemawia potrzeba określenia przez ustawodawcę zasad merytorycznych wiążących ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania, który jest odpowiedzialny za szczegółowe kształtowanie podstaw programowych w drodze rozporządzenia. Podkreślić trzeba, że brak regulacji ustawowej w tej dziedzinie pozwolił ministrowi na drastyczne ograniczenia nauczania historii do trzech lat nauczania w gimnazjum i pierwszej klasy liceum. W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2012.204) w klasie 2 i 3 szkoły ponadgimnazjalnej integralny kurs nauczania historii w zakresie podstawowym (dla uczniów, którzy nie wybierają historii jako przedmiotu maturalnego) zostaje zlikwidowany. Bloki tematyczne, które mają zastąpić nauczanie historii i innych przedmiotów ( np. wiedzy o społeczeństwie) w żadnym razie nie spełniają celów z zakresu edukacji historycznej. Trzeba podkreślić, że wprowadzone w 2008 roku rozwiązania uderzają w podstawowy sens liceum jako szkoły powołanej do pełnowymiarowej edukacji o ogólnym charakterze.

Wspomniane wyżej rozporządzenie ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania spotkało się z protestami nauczycieli i historyków. Trzeba wyrazić szacunek dla działaczy opozycji demokratycznej, którzy podjęli protest głodowy w Krakowie przeciwko drastycznej redukcji nauczania historii w gimnazjach i szkołach średnich. Protesty kontynuowane są w Warszawie i innych miastach w Polsce. Wypada przypomnieć ,że protest przeciwko rozporządzeniu ministra edukacji podpisały Rady Instytutów Historii UJ i KUL, Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Prawa UJ, kilkudziesięciu historyków Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii PAN.

Projekt ustawy zakłada, że nauczanie historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych jest obowiązkowe przez cały okres nauki i powinno obejmować zarówno historię Polski jak i historię powszechną. Kurs historii powinien być pełny i integralny na każdym etapie edukacyjnym i mieć postać odrębnego przedmiotu pod nazwą historia. W szczególności nauczanie historii jako przedmiotu odrębnego i integralnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub innych formach odstępujących od formuły odrębnego przedmiotu. Przyjęcie proponowanych zasad stanowi warunek edukacji historycznej uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt ustawy zakłada, że wymiar zajęć na etapach edukacyjnych jakimi są gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna nie powinien być mniejszy niż 180 godzin, co według opinii nauczycieli daje możliwość osiągnięcia celów edukacyjnych. Wymiar zajęć o większej liczbie godzin w zakresie rozszerzonym byłby określany w drodze aktów wykonawczych. W tej sprawie projekt proponuje wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. ( Art. 4 ust. 1 projektu). Przyjęcie zasad integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu pociąga za sobą konieczność zmiany w art. 22 ust. 2 ustawy o systemie regulującego określanie podstaw programowych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2012 roku. Tylko w ten sposób można uniknąć negatywnych następstw drastycznego ograniczenia nauczania historii. Przepisy wykonawcze wydawane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty powinny być dostosowane do nowych regulacji w terminie umożliwiającym ich zastosowanie w nadchodzącym roku szkolnym.

Proponowane zmiany nie pociągają za sobą kosztów i mogą być realizowane w ramach środków budżetowych będących w gestii ministra właściwego w sprawach oświaty i wychowania.

Projekt rodzi pozytywne skutki społeczne.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty ustaw i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.