Program Polityki Prorodzinnej PiS „Teraz Rodzina”

pislogoPrawo i Sprawiedliwość już na początku 2012 r. opracowało i zaprezentowało opinii publicznej Pakiet „Teraz rodzina” kompleksowy i spójny pakiet rozwiązań mający za zadanie wspieranie polskich rodzin oraz posiadania dzieci.

15 lutego 2013 r. zorganizowaliśmy dużą debatę ekspercką o polityce prorodzinnej „Teraz Rodzina”. Na powyższą debatę była zaproszona odpowiedzialna za sprawy społeczne Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, która odmówiła udziału w tym ważnym wydarzeniu, dotyczącym kształtowania polityki prorodzinnej.

PiS po raz pierwszy przedstawiło pakiet „Teraz rodzina” 27 marca 2012 r.na konferencji z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezes PiS Beaty Szydło. Ponowna prezentacja i przypomnienie założeń programu PiS miało miejsce 11 października 2012 r.

Pakiet „Teraz rodzina”

Rodzina musi stać się najważniejszą inwestycją naszego kraju. Podjęcie konkretnych działań, które wpłyną na wzrost liczby ludności w Polsce, jest w tej chwili najważniejszym zadaniem. To zapewni odpowiedni rozwój naszego kraju. W przeciwnym razie rządzący zafundują nam zapaść cywilizacyjną.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje program prorodzinny, który składa się z następujących założeń:

1. Finansowe wsparcie Rodzin

1.1 Ulgi podatkowe

Wprowadzenie progresywnej ulgi dla dzieci. Na każde kolejne dziecko ulga jest większa: pierwsze dziecko –
1 tys. PLN, drugie – 2 tys. PLN, trzecie – 3 tys. PLN, itd.
• Ulga na każde kolejne dziecko jest o tysiąc złotych wyższa.
• Wprowadzenie możliwości odliczenia ulgi od składki ubezpieczenia społecznego umożliwi skorzystanie z ulgi Polakom o niższych dochodach.

Mając na celu przede wszystkim poprawienie sytuacji rodzin, które decydują się na wychowanie większej liczby dzieci niż jedno, przygotowane rozwiązanie legislacyjne wprowadza:
– wzrost kwoty zwracanego podatku na każde kolejne wychowywane dziecko,
– rozszerzenie prawa do zwrotu podatku o osoby rozliczające się z podatku liniowo,
– rozszerzenie podstawy do odliczenia podatku o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli kwota zapłaconego podatku nie pozwala na pełne odliczenie ulgi,
– wprowadzenie możliwości niegraniczonego czasowo prawa do rozliczenia zwrotu podatku przez rodziny, których sytuacja ekonomiczna sprawia, że już teraz nie mają możliwości pełnego skorzystania z prawa do odliczenia podatku,

Opracowanie niniejszych zmian ma w szczególności służyć kształtowaniu instytucji prawa podatkowego tak, by uwzględniały one, iż rodzina wychowująca dzieci, pracuje na rzecz dobra wspólnego i interesu publicznego i dlatego powinna być traktowana jako podmiot podatku dochodowego. Nie jedno z rodziców – czy każdy z nich z osobna – jest jednostką ekonomiczną, która powinna podlegać opodatkowaniu, ale rodzina jako całość.

1 .2 Ubezpieczenie na urlopie wychowawczym dla rodzica

• Opłacenie przez państwo składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym.
• Zapisywanie na koncie emerytalnym składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym, opiekujących się dzieckiem (nie mających uprawnień do korzystania z urlopu wychowawczego a rezygnujących z aktywności zawodowej, by sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem). Wysokość składki: 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę za każde dziecko, nad którym sprawowana jest osobista opieka, a nie podlega obowiązkowi szkolnemu – nie więcej jednak niż 180% przeciętnego wynagrodzenia.
• W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym (lub osób w takich prawach zrównanych, którą kategorię wprowadza projekt ustawy), zgodnie z projektem ustawy na koncie w ZUS zapisywana byłaby kwota ok. 450 zł miesięcznie za każde dziecko (maksymalnie zatem ok. 1.350 zł)

1.3 Bon Rodzinny

• Dofinansowanie dla rodzin z budżetu państwa kosztów żłobka i przedszkola dla dzieci.
• Rodzice realizują bon w placówce, do której uczęszcza dziecko, niezależnie czy jest to podmiot publiczny, czy niepubliczny.
• Zakłada się wartość bonu na 300 złotych miesięcznie na dziecko.

1.4. Karta rodziny wielodzietnej

• Dodatkowa ulga do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (z możliwością włączenia w to podmiotów niepublicznych) dla rodzin wielodzietnych. Karta może być realizowana w placówkach kultury, sportu, przewozach, itp. Zniżki liczone od dwójki dzieci.
• Do karty dołączony wykaz placówek honorujących ulgi z możliwością dopisania zainteresowanych podmiotów niepublicznych.

1.5 Stawka 0 VAT na ubranka dziecięce

• Obecnie w UE trwają prace nad nową dyrektywą unijną. Polska powinna zbudować koalicję na rzecz wprowadzenia zerowej stawki VAT na ubranka dziecięce.
• Prawo i Sprawiedliwość uważa, że rząd Polski powinien zabiegać o wprowadzenie w nowej dyrektywie VAT stawki 0% na ubranka dziecięce. Stawka ta obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Biorąc pod uwagę, że rozpoczyna się proces prac nad nową dyrektywą VAT, Polska ma unikalną szansę naprawić błąd popełniony w negocjacjach akcesyjnych i zapewnić swoim obywatelom mechanizm działający w krajach UE, w których Polki rodzą dzieci o wiele chętniej niż w ojczyźnie.

1.6 Gabinety lekarskie i stomatologiczne w szkołach;

1.7 Dopłaty do edukacji dzieci – ulga podręcznikowa

Wprowadzenie ulgi podręcznikowej – pozwalającej na odliczenie od dochodu kosztu zakupu podręczników szkolnych dla dzieci.

1.8 Stypendia edukacyjne (demograficzne) dla młodzieży zamieszkałej na terenie gmin zdegradowanych ekonomicznie.

Projekt ustawy wprowadza specjalne stypendia, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych pochodzących z regionów szczególnie dotkniętych spowolnieniem gospodarczym oraz będących w gorszej sytuacji na rynku pracy.

2. Praca

2.1 Firma rodzinna

• Ułatwienia dla firm rodzinnych – proponujemy wliczenie do okresu składkowego urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą.

2.2 Praca dla młodych

• Obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych absolwentów szkół.

2.3 Wsparcie pracodawców

• Obniżenie składki rentowej dla pracodawców o 2 pkt procentowe.

3. Własne mieszkanie

• Dofinansowanie kupna, budowy mieszkania, domu poprzez system kredytów gwarantowanych przez państwo.
• Powrót do programu „Rodzina na swoim”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.