Sesja Rady Miejskiej 27.XI.2012r

Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej oraz Komisjach merytorycznych.

Posiedzenia Komisji RM i Sesji są jawne i każdy mieszkaniec Bielska-Białej ma prawo w nich uczestniczyć.

Sesja Rady Miejskiej 27.XI.2012r

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej.

3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Sprawozdanie Nr MGR.0057.10.2012.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 22.02.2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz najmu na okres dłuższy niż 3 lata w III kwartale 2012 r.

6. Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2011/2012.
SPR. NR 43

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 2012-2032.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za rok 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/414/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, deklaracji, informacji i załączników do formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w sprawie warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Jaworze, Wilkowice na 2013 r.”

16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/674/2001 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Bielsku-Białej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/287/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zmienionej Uchwałą Nr XIV/305/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

21. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej projektu pn. „Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o współdziałaniu Gminy Bielsko-Biała z innymi Gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Bielsko-Biała z Gminą Wieprz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wieprz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w charakterze partnera projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”.

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2012.

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w wizycie przygotowawczej Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej organizowanej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w wizycie przygotowawczej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im H. Chrzanowskiej w Bielsku- Białej organizowanej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.

30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego, ponadnarodowego projektu pn. „Kształcenie przez doświadczenie – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w hotelarstwie i turystyce” w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

32. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany lokali mieszkalnych nr _, _ lokalu użytkowego nr _ oraz lokalu niemieszkalnego nr _ stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, usytuowanych w budynku położonym przy ul. 11 Listopada __, na lokale mieszkalne nr _, _, __, stanowiące własność Pani A___ B_____, usytuowane w budynku przy ul. Niemcewicza _.

34. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 321/22 o pow. 874 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Laskowej w drodze przetargu.

35. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 321/21 o pow. 885 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Laskowej w drodze przetargu.

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie do rozłożonej na raty opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży innej stopy procentowej w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

37. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec.

38. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Ronda Hulanka.

39. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr VIII/170/2001 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ulicy Zapłocie Małe i na zachód od ulicy Grawerskiej w obrębie Stare Bielsko.

40. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLIII/1018/2009 z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego celem jest wprowadzenie zakazu zabudowy dla wskazanych terenów zieleni w Bielsku-Białej.

41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej.

42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych.

43. Sprawy różne.

44. Zakończenie obrad.

Pobierz porządek obrad w formacie pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bielsko-Biała i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.