Sesja Rady Miejskiej 20.XII.2012r

Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej oraz Komisjach merytorycznych.
Posiedzenia Komisji RM i Sesji są jawne i każdy mieszkaniec Bielska-Białej ma prawo w nich uczestniczyć.

 
Porządek XXV sesji RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

w dniu 20 grudnia 2012 roku (czwartek)
godz. 10.00

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

2. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

3. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.3.2012.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 listopada 2012 r.
z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2012 roku według stanu na dzień 30 września 2012 roku.
SPR. NR 45

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok.
DRUK NR 661

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok.
DRUK NR 662

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata
2012-2032.
DRUK NR 663

8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2013 rok.
DRUK NR 641

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata 2013-2038.
DRUK NR 642

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2012.
DRUK NR 657

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 658

12. Podjęcie uchwały w spawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013.
DRUK NR 659

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.
DRUKI NR 652

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej.
DRUK NR 653
Strona 1 z 1
VI Kadencja RM: 2010-2014
Rada Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1
RM.0002.25.2012

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/285/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2011-2015”.
DRUK NR 656 II wersja

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Gminą Bestwina w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
DRUK NR 660

17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 664

18. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 665

19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
DRUK NR 666

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 667

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 668

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej.
DRUK NR 655

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/105/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działki 800/2 o pow. 552 m2 i 798 o pow. 49 m2 o łącznej pow. 601 m2 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej, w drodze przetargu.
DRUK NR 650

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dz. 168/6 obręb Biała Miasto objętej KW BB1B__________ położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej __.
DRUK NR 651

25.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
DRUK NR 654

26. Sprawy różne.

27. Zakończenie obrad.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bielsko-Biała i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.